• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
11.02
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
11.02
ข้อมูล ITA

จังหวัดสตูลถือมั่นคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2565

 ข้อมูลพื้นฐาน
 >> โครงสร้าง / ส่วนราชการประจำจังหวัด
 >> ข้อมูลผู้บริหาร   /  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  / หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (PDF)
 >> อำนาจหน้าที่ 
 >> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5 ปี / Infographic แผน 5  ปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 >> ข้อมูลการติดต่อ / ส่วนราชการประจำจังหวัด (PDF)
 >> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (กฏกระทรวง/ประกาศ / พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา / 

ระเบียบ/มาตรฐานต่างๆ / มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง )

 การประชาสัมพันธ์
 >> ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์มูลข่าวสารจังหวัดสตูล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 >> Social Network
Q&A
 >> Q&A
 การบริหารงาน การดำเนินงาน
 >> แผนดำเนินงานประจำปี (แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
 >> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 /  ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน / การให้บริการ
 >> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 >> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชนระดับจังหวัด / คู่มือสำหรับประชาชนเว็บไซต์กลางภาครัฐ )
 >> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 >> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 >> E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 >> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 >> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 >> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 >> ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 >> สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 >> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 >> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 >> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ลิงค์ 1)  (ลิงค์ 2
 >> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 >> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564  
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 >> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 >> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (เว็บไซต์จังหวัด / สายตรงผู้ว่าฯเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล)
 >> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 >> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (Webboard  / แบบสำรวจความคิดเห็น / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ส่วนราชการประจำจังหวัด
 >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 >> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
 >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 >> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 >> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต 
 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เจตจำนงในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด / มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน /  นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานการวิเคราะห์ฯ ตามมาตรการ
 >>  การนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดสตูล ปี 2565 ไปสู่การปฏิบัติ  /  การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส