กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสตูล
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565