• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
10.36
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
10.36
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 56 รายการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยาอภัยนุราชฯ (ตนกูบิศนู)
พ.ศ. 2356 - 2358
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตวนกูมูฮำหมัดอาเก็บ)
พ.ศ. 2382 - 2419
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระยาอภัยนุราช (ตวนกูอิสมาแอล)
พ.ศ. 2419 - 2427
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระยาอภัยนุราช (ตนกูอับดุลเราะห์มาน)
พ.ศ. 2427 - 2440
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระยาภูมินารถภักดี (กูเด็น บิน กูแมะ)
พ.ศ. 2440 - 2457
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระยาสมัตรัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาห์)
พ.ศ. 2457 - 2475
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระยาบรรหารวรพจน์ (บุญนาค คชาเดช)
พ.ศ. 23 ก.พ. 2475 - 20 เม.ย. 2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระยาอมรศักดิ์ ประสิทธิ์ (ทนงค์ บุญนาค)
พ.ศ. 20 เม.ย. 2476 -
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระพิชิตบัญชาการ (ทรัพย์ อินทรรัศมี)
พ.ศ. 19 ก.ค. 2476 - 21 ก.พ. 2477
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พระพิพิธภักดี (กูมูดอ อับดุลบุตร)
พ.ศ. 2 ก.พ. 2477 - 1 ธ.ค. 2480
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (อ้น เกษีพันธ์)
พ.ศ. 15 ธ.ค. 2480 - 18 เม.ย. 2482
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
หลวงจรูญบรรณกิจ (จรูญ ณ สงขลา)
พ.ศ. 19 เม.ย. 2482 - 1 พ.ค.2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
หลวงเรืองฤทธิ์ รักษ์ราษฎร์ (เซ่ง หัชชวนิช)
พ.ศ. 1 พ.ค. 2484 -1 เม.ย. 2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายอุดม บุณยประสพ
พ.ศ. 1 ม.ค. 2487 - 17 ก.ย. 2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
นายแสวง ทินทอง
พ.ศ. 5 ต.ค. 2487 - 17 ต.ค. 2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายวิเวก จันทรโรจนวงศ์
พ.ศ. 19 ต.ค. 2489 - 14 มี.ค. 2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายทำนุก รัตนดิรก ณ ภูเก็ต
พ.ศ. 14 มี.ค. 2490 - 6 ธ.ค 2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายชาติ บุณยรัตพันธ์
พ.ศ. 22 ธ.ค. 2490 - 3 เม.ย. 2494
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
ขุนอารีราชการัณย์ (ชิต สุมนดิษฐ์)
พ.ศ. 3 เม.ย. 2494 - 7 ส.ค. 2500
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายวิชาญ บรรณโศภิษฐ์
พ.ศ. 1 ส.ค. 2500 - 1 ต.ค.. 2501
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายวิเวก จินทโรจนวงศ์
พ.ศ. 1 ต.ค. 2501 - 27 ต.ค. 2506
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายเคลื่อน จิตรสำเริง
พ.ศ. 28 ต.ค. 2506 - 12 ก.พ. 2507
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 21 ก.พ. 2507 - 1 ก.พ. 2509
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายชาญ พันธ์เจริญ
พ.ศ. 2 มี.ค. 2509 - 30 ก.ย. 2514
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายเปรมศักดิ์ วิเชียรภักดิ์
พ.ศ. 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2515
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายศุภโยค พานิชวิทย์
พ.ศ. 1 ต.ค. 2515 - 12 ก.พ. 2518
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายอรุณ รุจิกัณหะ
พ.ศ. 24 ก.พ. 2518 - 1 ต.ค. 2519
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายอารีย์ วงศ์อารยะ
พ.ศ. 2 ต.ค. 2519 - 27 ก.ย. 2522
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายอเนก โรจนไพบูลย์
พ.ศ. 1 ต.ค. 2522 - 26 เม.ย. 2524
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
ร.ต.นิสิต อัลภาชน์
พ.ศ. 27 เม.ย. 2524 - 1 ต.ค. 2524
ไปที่หน้า