• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.46
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.46
ภาพกิจกรรม
อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ส่งเสริมกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการชีวิตสดใสวัยสูงอายุ ประจำปี 2565

วันนี้ (30 มิ.ย.65) เวลา 10.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการชีวิตสดใสวัยสูงอายุ ประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบนควนสตอ (อบต.ควนสตอ) อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่ง อบต.ควนสตอ ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมฯ นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและการดูแลตนเองด้านร่างกาย จิตใจ เน้นการรวมกลุ่มพบปะทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้คงอยู่สืบทอดต่อไป และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

.

.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวขณะเปิดกิจกรรมฯ ว่า ขณะนี้ภาพรวมของประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Engine Society) เพราะมีผู้สูงอายุรวมทั้งประเทศเกิน 20 % ดังนั้นเมื่อสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความสุข ทั้งสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจดี และใช้ชีวิตด้วยความภาคภูมิใจ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว จึงจำเป็นจะต้องดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการยึดมั่นในหลักศาสนา รวมถึงการเข้าสังคมสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนสำคัญร่วมกันดูแลผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพ สร้างรายได้และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

.

.

สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ความดูแลของ อบต.ควนสตอ รวมทั้งสิ้น 986 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จำนวน 581 คน , อายุระหว่าง 70 – 79 ปี จำนวน 276 คน , อายุระหว่าง 80 – 89 ปี จำนวน 112 คน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน

.

.

ทั้งนี้ภายในงาน ฯ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันสานโคระจำปาดะ , เป่าลูกโป่ง , โยนไข่ , ปาลูกโป่ง , ตีปิ๊ป , เหยียบลูกโป่ง และเก้าอี้ดนตรี การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพกายใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข” โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควนโดน , หัวข้อ “การใช้ชีวิตสูงวัย ตามแบบฉบับอิสลาม” โดยอาจาย์ฮาสัน พลัดขำ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่รวม 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

/////////////////////////////

ข่าว/อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม/สวท.สตูล

30 มิ.ย.65

ภาพกิจกรรมอื่นๆ