• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
17.03
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
17.03
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล ให้การตอนรับคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (10 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณะ ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด และรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

.

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลขึ้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น , 2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา , 3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4) สร้างและพัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยนับตั้งแต่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูลได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ปัจจุบันมีโรงเรียนนำร่องฯ จำนวน 16 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 12 แห่ง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 2 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำนวน 1 แห่ง และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง และมีการขยายเพิ่มขึ้น ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

.

โดยในที่ประชุม ได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 , การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการประกันคุณภาพในและการประเมินภายนอกสถานศึกษา ซึ่งภายหลังการประชุมทางคณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) อีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ