• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
11.25
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
11.25
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เลือกภาษา : 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล (Vision)
"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง
สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน"
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
1. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล

สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี

2. อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) หมายถึง
หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการพื้นที่ ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร และสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชนจากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งนิเวศ ป่าเขา นิเวศทางทะเล อุทยานธรณีโลก และท่องเที่ยวชายแดน

3. เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Stability) หมายถึง
เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้าชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพิ่มค่ารองรับการขยายฐานเศรษฐกิจ ในอนาคต การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการในสินค้า Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง
หมายถึง สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรรัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดมีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย เข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส มีงาน อาชีพและรายได้ที่มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย

5. ประตูสู่อาเซียน
การสร้างโอกาสจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูล กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ มาเลเซีย เชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ เตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) รองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ การเชื่อมโยงกับสังคมมุสลิมในการพัฒนาเป็นเมืองทางเลือกที่สะอาด สงบ และบริสุทธิ์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective)
เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด (Strategic Positioning)
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน
Vision of Satun Province
Ecotourism Town Earth Park
Stable economy, peaceful society, Gateway to ASEAN
Mission
As the Provincial Office is a government agency, it is structured and managed in the form of an ideal type of bureaucracy, divided into the specializations based on hierarchy commands, laws and procedures and regulations. Emphasizing on non-personal relationships, not depending on the individuals but conduct according to impersonality. With the enrollment of officers to work and promotions or competency and with the tenure of the office. The provincial office is an important agency under the Ministry of Interior, serving as the Back Office for the Governor, which is the obligation of providing the advice or feedbacks regarding the work of the governor in the public administration to achieve the objectives according to the strategic plan for the provincial development with the following purposes:

1. To serve as the center for the coordination between the government and private agencies in the province to jointly develop the province to flourish.
2. As a consultative agency of the province, as well as being the center of information and comprehensive government regulations.
3. To operate under limited resources and budget allocation to maximize efficiency and effectiveness.
4. To provide services to the public and private sectors and people in the society to receive the highest satisfaction.
5. To support the administration of the governor and the government agencies as the secretary's office of the governor effectively.
沙敦府远景
生态式旅游城,世界地质公园
稳定经济,适宜居住社会,通往东盟之门
使命
由于府办公室是政府单位,因此有政府机构的结构及管理形式(Ideal Type Bureaucracy),即依照专长(Specialization)来分配工作,以及依照等级制度(Hierarchy),法律,及规定来做办事的原则(Procedures and regulations) ,不强调私下的关系,但依据职位(Impersonality)为主;依照工作能力来聘雇,提升及给予报酬,及有稳定的工作( tenure ) ;府办公室是属于内政部秘书办公室的一个重要单位,其职责是做省府长的顾问(Back Office ) ,即对于省府长有关的工作,给予建议或意见,使省府的工作,能依照省府发展计划完成如下:
1. 做省府内政府单位和私人单位的联系中心,以共同发展省府。
2. 做省府有关工作的顾问单位,同时是政府消息资料及工作规定的中心。
3. 以有限的资源及预算,有效的经营管理工作。
4. 为政府及私人机构提供服务,以得到最高满意度。
5. 以省府长秘书办公室的职位,支持省府长的行政工作及各政府单位的工作。