• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.22
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.22
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอมะนัง

คำขวัญอำเภอ ยาง ปาล์มป่า ดาราดาษ ราษฏร์รักสามัคคี ถิ่นนี้มะนัง

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัด สตูล

หมายเลขโทรศัพท์  074-774344 หมายเลขโทรสาร 074-774344

ประวัติ กิ่งอำเภอมะนังมาจากคำว่า  “ม้ายัง”  หมายถึงม้า  หรือมีรูปม้า  ทั้งนี้สืบเนื่องจากในท้องถิ่น  กิ่งอำเภอมะนังมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำระฆังทอง  ภายในถ้ำมีรูปปั้นม้าหินอยู่ 1 ตัว  เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปใน หมู่บ้าน  ใช้เรียกเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางนัดหมาย  ต่อมาเพี้ยนเป็น  “มะนัง”  ซึ่งใช้เรียกชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  ตำบลปาล์มพัฒนา  กิ่งอำเภอมะนังจนถึงปัจจุบัน  ความเป็นมาในการขอตั้งกิ่งอำเภอมะนังใหม่ เนื่องจากท้องที่ตำบลปาล์มพัฒนา  และตำบลนิคมพัฒนา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอควนกาหลง  ประมาณ  35  กิโลเมตร  เป็นท้องที่ทุรกันดาร  การคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากเป็นที่สูงและป่าเขา  เพื่อประโยชน์ในการปกครอง  และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการ อำเภอควนการหลงจึงได้เสนอขอตั้งกิ่งอำเภอมะนังไปยังกระทรวงมหาดไทย  โดยขอแยกจากตำบลนิคมพัฒนา  และตำบลปาล์มพัฒนา  ตั้งเป็นกิ่งอำเภอมะนัง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  จึงได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองท้องที่อำเภอควนกาหลง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอมะนัง โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่  15  กรกฎาคม  2539   และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอมะนัง เมื่อวันที่  8  กันยายน  2550 เป็นต้นมา