• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
06.34
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
06.34
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอควนโดน

คำขวัญอำเภอ สำเนียงโดดเด่น ร่มเย็นชลประทาน จำปาดะหอมหวาน อุทยานทะเลบัน ตลาดสัมพันธ์ชายแดน

ที่อยู่ว่าการอำเภอ ม.1 ต.ควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัด สตูล

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7479-5125 หมายเลขโทรสาร

ประวัติ อำเภอควนโดน เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอดุสน” มี ๔ ตำบล  คือ ตำบลดุสน ปันจอร์ ควนสตอ และกุบังปะโหลด  ครั้งปี พ.ศ.๒๔๖๕ ยุบเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอมำบัง (อำเภอเมืองสตูล )  ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๕ มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ โดยรวมตำบลดุสน กับปันจอร์ เรียกว่า “ตำบลควนโดน” แล้วให้ตำบลกุบังปะโหลดรวมกับควนสตอ เรียกกว่า “ตำบลควนสตอ”

              จากการที่พื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองสตูล มีอาณาเขตกว้างขวางและมีประชากรมาก เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทย จึงแบ่งท้องที่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งเป็น “กิ่งอำเภอควนโดน” ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ มีเขตการปกครองรวม ๒ ตำบล คือ ตำบลควนโดน และตำบลควนสตอ ต่อมาได้แยกพื้นที่ตำบลควนโดน ตั้งเป็นตำบลย่านซื่อ  อีก ๑ ตำบล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ จนกระทั่งถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ กิ่งอำเภอควนโดน จึงได้รับการยกฐานะขึ้น เป็นอำเภอ และในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แยกพื้นที่ตำบลควนสตอ ตั้งเป็นตำบลวังประจัน อีก ๑ ตำบล รวมพื้นที่ การปกครองอำเภอ เป็น ๔ ตำบล