• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.19
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.19
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอเมืองสตูล

คำขวัญอำเภอ เมืองสตูล ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก มำบังนัครา มรกตอันดามัน เที่ยวเกาะเลาะทะเล ปะการังสวยล้ำ เสน่ห์หาดทรายงาม ร่ำรวยวัฒนธรรม

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์ 074-711060, 074-711073-4 โทรสาร 074-711073 ต่อ 12, 15 

เว็บไซต์อำเภอ  http://muangsatun.6te.net/

 ประวัติ อำเภอเมืองสตูล  เป็นอำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการของรัฐบาลที่สำคัญของจังหวัดสตูล  ดังนั้น ประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองสตูล จึงมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูล  เริ่มตั้งแต่ตั้งเมืองสตูลเป็นต้นมา  ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลกล่าวไว้ว่า จังหวัดสตูลเดิมได้รวมอยู่กับรัฐเคดาห์หรือรัฐไทรบุรี ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในแหลมมาลายู  (ประเทศมาเลเซีย)  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1   รัฐเคดาห์หรือรัฐไทรบุรีได้ตกมาอยู่ในการปกครองของราชอาณาจักรไทย  และทรงได้จัดการปกครองกันเองตามประเพณีบ้านเมือง  โดยทรงแต่งตั้งคนพื้นเมืองเป็นกรรมการฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการตามแบบอย่างในแหลมมาลายู  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่  3  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานบรรดาศักดิ์แก่เจ้าเมืองไทรบุรี (สุลต่านอะหมัดตายุดินยาเล็มซะ)  ให้เป็นพระยาไทรบุรีตามแบบอย่างเป็นคนแรก  ส่วนราชการงานเมืองทั้งหลายในเมืองไทรบุรีนั้น  ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในความปกครองดูแลของเมืองนครศรีธรรมราชในเวลาต่อมา  เนื่องจากรัฐไทรบุรีได้ก่อความไม่สงบขึ้นหลายครั้ง  เพื่อขจัดความยุ่งยากในการปกครอง  จึงได้จัดการปรับปรุงการปกครองรัฐไทรบุรีเสียใหม่  โดยแบ่งแยกรัฐไทรบุรีตั้งเป็นหัวเมืองต่าง ๆ จำนวน  4  เมือง  คือ  เมืองกุบังปาสู  เมืองเปอร์ลิส  เมืองไทรบุรีและเมืองสตูล   เมื่อปี  พ.ศ.2376  โดยทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ของพระยาไทรบุรีขึ้นปกครองเมืองแต่ละเมือง  สำหรับเมืองสตูลนั้นได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้  ตวนกูปัศนู  ซึ่งเป็นต้นตระกูลสนูบุตร  มาปกครองเมืองสตูล  และพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาอภัยนุราชชาติรายาภักดีศรีอินดราวิยาหยาพระยาสตูล  เป็นเจ้าเมืองสตูลคนแรกและให้เมืองสตูลอยู่ในความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม  
     เมื่อ พ.ศ.2440  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ทรงโปรดเกล้าให้รวมเมืองกุบังปาสู  เมืองเปอร์ลิส และเมืองสตูลเข้ากับรัฐไทรบุรีอย่างเดิมและจัดการปกครองตั้งเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่ามณฑลไทรบุรีและโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระยาไทรบุรีเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีสืบต่อมาถึง พ.ศ. 2452  รัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษได้ทำสัญญตกลงแบ่งปันเขตแดนกัน ระหว่างสหพันธรัฐมาลายูกับประเทศไทย โดยประเทศไทยยินยอมยกเมืองในแหลมมาลายูซึ่งอยู่ในปกครองของไทย  ได้แก่ รัฐกลันตัน  รัฐตรังกานู  รัฐไทรบุรี  ให้อยู่ในการปกครองของสหราชอาณาจักรอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิบางอย่างด้วยเหตุผลทางการเมืองสมัยนั้น  โดยผลแห่งสัญญาปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรอังกฤษฉบับนี้  มณฑลไทรบุรีต้องตกอยู่ในความปกครองของสหราชอาณาจักรอังกฤษเกือบทั้งหมด  คงเหลือเมืองสตูลเพียงเมืองเดียวที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยของเจ้าเมืองสตูลในสมัยนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่เมืองสตูลมิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษเช่นเมืองอื่น ๆ ในแหลมมาลายู

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ

     1. ที่ตั้งและขนาด
          อำเภอเมืองสตูล   เป็นอำเภอสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นอำเภอที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศสมาพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยเส้นทางรถยนต์ 973 กิโลเมตร   มีเนื้อที่ทางบกประมาณ 881 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 550,633  ไร่  คิดเป็นพื้นที่ทางทะเลประมาณ1,118.98 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 176,485 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนหวงห้ามประมาณ 306,962 ไร่

  2. อาณาเขต 
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
          ทิศใต้            ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์สมาพันธรัฐมาเลเซีย
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส สมาพันธรัฐมาเลเซีย
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และมหาสมุทรอินเดีย

3. ภูมิประเทศ
           อำเภอเมืองสตูลมีเขตแดนติดต่อกับมาเลเซียทางภาคพื้นดิน 45 กิโลเมตร   ทางทะเลประมาณ 44 ไมล์ทะเล พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อนโดยมีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช   มีลักษณะเป็นทิวยาวทอดแนวสู่ทิศใต้ต่อกับทิวเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อย ๆ   ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีที่ราบแคบ ๆ  ขนาบไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน เป็นอำเภอที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านมีแต่ลำน้ำสายสั้น ๆ 
           นอกจากนี้ยังมีชายฝั่งทะเลติดต่อกับทะเลอันดามัน เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเกาะ ประมาณ 62 เกาะ

4.  ภูมิอากาศ
            มีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร คือ อากาศจะร้อนชื้น ฝนตกชุก มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ช่วงฤดูร้อนมีระยะสั้น เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ผืนแผ่นดินใหญ่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28.6  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 28 ปริมาณน้ำฝนรวม 2,362.9 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกทั้งปี 14 วัน/เดือน

     5.  เขตการปกครอง
            แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ.2457   เป็น 12  ตำบล  67  หมู่บ้าน  ดังนี้
            1.  ตำบลพิมาน      (เป็นเทศบาลเมืองสตูลเต็มพื้นที่)
            2.  ตำบลคลองขุด     7   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ     142.894    ตร.กม.
            3.  ตำบลควนขัน 6   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ       54.353    ตร.กม.
            4.  ตำบลเกตรี 6   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ       39.450    ตร.กม.
            5.  ตำบลบ้านควน 7   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ       55.230    ตร.กม.
            6.  ตำบลฉลุง         14   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ     112.213     ตร.กม.
            7.  ตำบลควนโพธิ์ 6   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ      24.547     ตร.กม.
            8.  ตำบลเจ๊ะบิลัง 6   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ       69.275    ตร.กม.
            9.  ตำบลตำมะลัง 3   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ       39.450    ตร.กม.
          10.  ตำบลตันหยงโป 3   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ       20.163    ตร.กม.
          11.  ตำบลปูยู 3   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ       63.120    ตร.กม.
          12.  ตำบลเกาะสาหร่าย 7   หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ  253.537    ตร.กม.
      การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบล 11 แห่ง 
มีเทศบาล 3 เทศบาล ดังนี้
            1. เทศบาลเมืองสตูล         มีพื้นที่ประมาณ       6.8        ตร.กม.
            2. เทศบาลตำบลฉลุง       มีพื้นที่ประมาณ      1.25       ตร.กม.
            3. เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  มีพื้นที่ประมาณ     2.70        ตร.กม.

     6. การนับถือศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอเมืองสตูล  นับถือศาสนาอิสลามโดยคิดเป็นร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 18.42  นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1   อื่น ๆ ร้อยละ 0.58  มีมัสยิด จำนวน  50 แห่ง มีผู้นำศาสนา 150 คน วัด 10 แห่ง สำนักสงฆ์ 5 แห่ง    มีพระสังฆาธิการ  25  รูป    พระภิกษุ 33 รูป สามเณร  23  รูป โบสถ์โปรเตสแตนท์  1  แห่ง 

     7. ขนบธรรมเนียมประเพณี    ของชาวอำเภอเมืองสตูลได้รับการสืบทอดมาโดยต่อเนื่อง   ดังนี้
           -  ประเพณีลอยเรือของชาวเล  ที่หมู่เกาะลีเป๊ะ  โดยทำกันมานานแล้ว   ผู้ริเริ่ม  คือ โต๊ะอาหลี ซึ่งชาวเลถือเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อโต๊ะอาหลีถึงแก่กรรมลง ชาวเลจึงสร้างศาลาหรือศาลให้เป็นที่สิ่งสถิตของดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อระลึกถึงคุณความดีและไว้เคารพบูชา ชาวเลถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้เกิดเป็นสิริมงคลและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ จึงมาบนบานเพื่อขอพระเป็นประจำก่อนจะออกทะเลจับปลา
      -  ศิลปการแสดง การละเล่นและการกีฬาพื้นเมือง เช่น  มะโย่ง  สิละ  ร็องเง็ง  ซัมเป้ง  ดาระ  ระบำชาวเล
      -  งานประเพณีและงานมงคล   เช่น  การทำบุญผู้สูงอายุ  งานแต่งงาน  บวชนาค  ขึ้นบ้านใหม่  งานฮารีรายอ งานประเพณีแข่งว่าว งานทำบุญงานศพ
       - งานประเพณีท้องถิ่น    เช่น     การทำบุญตักบาตร       วันขึ้นปีใหม่ 
มาฆะบูชา งานบุญเข้าพรรษา งานบุญเดือนสิบ

     8. การรักษาความสงบเรียบร้อย
          อำเภอเมืองสตูลมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
           1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสตูล รับผิดชอบพื้นที่ 10 ตำบล คือ ตำบลพิมาน ตำบลคลองขุด ตำบลควนขัน ตำบลเกตรี ตำบลบ้านควน ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตำมะลัง ตำบลตันหยงโป ตำบลปูยู และตำบลเกาะสาหร่าย
           2. สถานีตำรวจภูธรตำบลฉลุง รับผิดชอบพื้นที่ 2 ตำบล  คือ  ตำบลฉลุงและตำบลควนโพธิ์