กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสตูล
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565