javascript:void(0);

แผน 4 ปี


แผนปฏิบัติราชการประจำปี


 

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล


ปี 2557 - 2560 (ฉบัยทบทวน)

  “เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน ”


ปี 2557 - 2560

    
 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของอาเซียน เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข ”


 ปี 2553 - 2556

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้ ”


 ปี 2551 - 2552
     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ”


ปี 2550 - 2551
     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน บนพื้นฐานการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”


ปี 2548 - 2549
     “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรและเมืองท่าฝั่งอันดามัน บนพื้นฐานการศึกษา การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ”


 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล  

2558
1.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานสากล
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2557
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสุ่ประชาคมอาเซียน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใ้หยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2556


1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

 2555 
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2554 
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2553 
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2552
    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
      2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      3. พัฒนาอาชีพภายใต้กลไกการตลาด
      4. พัฒนาการผลิต/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
      5. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
      6. ส่งเสริมการตลาด
      7. พัฒนาการขนส่งและระบบโครงข่ายคมนาคม
      8. สนับสนุนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
      9. สนับสนุนทุกภาคส่วนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      10. สร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการชุมชน
      11. การรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม
      12. เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
      13. การสาธารณสุข/สุขภาพ/มีส่วนร่วม/ภาคี
      14. จังหวัดสตูลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      15. การนำหลักธรรมไปสู่บุคคล/กลุ่มบุคคล
      16. สร้างวินัยและคุณธรรมนำสังคม
2551
      1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
      2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
      3. พัฒนาอาชีพภายใต้กลไกการตลาด
      4. พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าเกษตร บนพื้นฐานการจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืน
      5. พัฒนายกระดับความสามารถในการขนส่งและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม เมืองท่าฝั่งอันดามัน
      6. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม
      7. ขยายโอกาสและยกระดับด้านการศึกษา
 2550
     1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว    
      2. ปรับโครงสร้างการผลิต การเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
     3.เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้าน LOGISTIC ฝั่งตะวันตกของประเทศ
     4. สังคมที่สงบสุขและพึ่งปรารถนา

ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning)

"การท่องเทีี่ยวเชิงนิเวศสู่สากล การท่องเที่ยวชุมชนได้มาตรฐาน"

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

  • ปี 2557 Link
  • ปี 2556 Link  แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ Link

GPP สตูล

สถิติรายได้จากการท่องเทียว 2552-2557

การนับถือศาสนาชาวสตูล

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2553-2557

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556

ประชากร 31 ธันวาคม 2559

Saturday the 27th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.