javascript:void(0);

 

ข้อมูลพื่อการบริหารราชการจังหวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2557 - 2558

** สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ระบบศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

** ข้อมูลด้านสถิติจังหวัดสตูล

1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. การพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสุ่ประชาคมอาเซียน

 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน

5. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

..............................................................................................................

ข้อมูลพื่อการบริหารราชการจังหวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2556

** สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ระบบศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

** ข้อมูลด้านสถิติจังหวัดสตูล

1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน

5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

 การเกษตรกรรม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P26-01 ลักษณะการเกษตรกรรมโดยทั่วไปของจังหวัด ได้แก่ จำนวนพื้นที่ที่ทำการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด 
 P26-02 จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม รายอำเภอ/ตำบล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
 P26-03 จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในภาคเกษตรกร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
 P26-04 ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
 P26-05 การกสิกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สถิติ การเพาะปลูก พื่นที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  การปศุสัตว์
             P26-06 จำนวนที่เลี้ยงและมูลค่าสัตว์เศษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด
                          มูลค่าการส่งออกสัตว์เศรษฐกิจ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  การประมง
             P26-07 ลักษณะการทำการประมง ปริมาณและมูลค่าผลผลิตด้านการประมง
 สำนักงานประมงจังหวัด
 การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P27-01 พื้นที่แยกตามประเภทเอกสิทธิ (โฉนด นส3ก ฯลฯ)

 สำนักงานที่ดินจังหวัด

 P27-02 จำนวนครัวเรือน/เกษตรกร จำแนกตามสิทธิในที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
 P27-03 พื้นที่แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

GPP สตูล

สถิติรายได้จากการท่องเทียว 2552-2557

การนับถือศาสนาชาวสตูล

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2553-2557

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556

ประชากร 31 ธันวาคม 2559

Saturday the 27th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.