javascript:void(0);

 

 • HOT!! ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อ่ผู้มีสิทธิเข้ารบการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา  Click
 • ตำแหน่งงานว่าง http://www.doe.go.th/satun/
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559  http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1277&Ite
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรุถนะ (ข้อเขียน)  เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ  Click
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Click
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง) click
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในเอกสารแนบท้ายรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครพนักงานราชการทั่วไป Click
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Click
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงานก่อสร้าง)

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจากนายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นคนงานก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๑ แห่ง ใช้คนงานทังหมด ๑๐ คน ใช้เวลาปฎิบัติงาน ๑๐ วัน ค่าจ้างวันละ๓๐๐ บาท (ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดสตูล) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคน ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๕๖ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๕๖

 

     ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล หรือโทร ๐๗๔-๗๓๐๙๒๘ต่อ ๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 • โรงเรียน อนุบาลสตูล   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๕ อัตรา

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจาก นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ว่า โรงเรียนอนุบาลสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ อัตรา เพื่อให้ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลสตูล เช่น ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งคนสวน, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องอัจฉริยภาพ, ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม, ตำแหน่งนักการภารโรง, และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

     ท่านใดที่มีความสนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลสตูล ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล โทร ๐๗๔-๗๑๑๐๐๔ ในวันและเวลาราลการ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Click
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ Click
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ Click
 • จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ด้วยจังหวัดสตูล จะดำเนินการเลือกสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ( ๑ อัตรา ) เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลควนโดน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ผู้ใดประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น ๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร ๐๗๔๗๓ ๒๓๔๑ – ๒ ต่อ ๑๐๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๕๒๓.

 • ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๕ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสอบพิเศษภาค ๑๕ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๕ เลขที่ ๔๒๔ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล อาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้น ๓ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. (๐๗๔)๓๒๔๗๗๑-๕ ต่อ ๑๓๑ – ๑๓๒ โทรสาร (๐๗๔)๓๑๓๙๗๗ , โทร. มท ๗๓๕๓๐ – ๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • จังหวัดสตูลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 -26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสตูล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล ค่าตอบแทน 14,020 บาท รายละเอียดตามไฟล์แนบ click

 • สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการตำเหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย เพศชาย จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ผ่านเกณฑ์ทหาร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ ๔ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ผู้ใดสนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐.๐๐ บาท คุณสมบัติ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๑.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๒.ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน่วยกิจ ๓.ความรู้ความสามารถในการดุแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ window, ระบบ Internet สามารถพัฒนา website โดยใช้เครื่องมือ FrontPage , Dream weaver , PHP หรือชุดคำสั่ง HTML และการใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมูล SQL , My SQL , FOXPRO ได้

ผู้ใดสนใจรับสมัครได้ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชาการ โดยสมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐,๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๗๔ ๗๑๑ ๕๘๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล และ ทาง http://satun.cad.go.th .

 

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้ง จากนางกุลทิพย์ สัวรรณปัทมะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๑๕ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานีและสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๕ เลขที่ ๔๒๔ถนนไทรบุรี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษ ๑๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๓๒๔๗๗๑-๕ ต่อ ๒๒๖, ๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ


วันที่ 25 ต.ค. 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน จำนวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๗
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา

วันที่ 22 ต.ค. 2555

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สตูล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๕๘๐

 • เทศบาลตำบลควนโดน รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา

 

วันที่ 22 ต.ค. 2555 

เทศบาลตำบลควนโดน รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ กท.รับรอง และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และได้ปฎิบัตราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ คัดเลือกติดต่อใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๙-๕๐๑๓ ต่อ ๒๑

 

 

GPP สตูล

สถิติรายได้จากการท่องเทียว 2552-2557

การนับถือศาสนาชาวสตูล

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2553-2557

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556

ประชากร 31 ธันวาคม 2559

Saturday the 27th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.