javascript:void(0);

เนื้อหา

 •  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 click!
 • คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 Click
 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจังหวัดสตูล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล
 • แบบสอบถามงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจังหวัดสตูล click!
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง click! หัวข้อ"ข่าวประกวดราา"
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา , วิธีอื่นๆ

 

เชือมโยงไปยังส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล

 • สำนักงานจังหวัดสตูล
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
 • เรือนจำจังหวัดสตูล
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
 • สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
 • สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
 • สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
 • สำนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ดมจังหวัดสตูล
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

 

 

 

GPP สตูล

สถิติรายได้จากการท่องเทียว 2552-2557

การนับถือศาสนาชาวสตูล

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2553-2557

ผลการประเมินผลส่วนราชการ ปี 2560 รอบ 1 ต.ค.2559 - 31 มี.ค.2560

ประชากร 31 ธันวาคม 2559

Monday the 23rd. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.