javascript:void(0);

 

 

21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ "รู้กฎหมาย รู้ทันโกง” โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล มีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

20 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรับทราบสถานการณ์และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยมีระบบการดูแล ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอน เน้นการป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินข้อมูลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร  อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย

20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น บริเวณศาลาการเปรียญวัดสตูลสันตยาราม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ โดยมี นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัยผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีพระมหาคลีจารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ จากวัดต่างๆทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมพิธี โดยครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

(3 มี.ค. 60) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดขึ้น ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเม็ดเงินให้สะพัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

2 มีนาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๘ พร้อมนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานในจังหวัดสตูล โดยเน้น ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย

27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(26 กุมภาพันธ์ 2560) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสตูล จัดงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่โรงงานแปรรูปยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มีหัวหน้าราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

(๒๔ ก.พ. ๖๐) เวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พลตรีเจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.สตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องทั่วทั้งศาลากลางจังหวัด จากนั้น นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล
(22 ก.พ. 60) ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนางสาวศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่ม GI กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ก่อนขึ้นทะเบียน ตลอดจนจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสตูลเตรียมผลักดันจำปาดะและข้าวอัลฮัมขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ซึ่งจำปาดะมีความโดดเด่นเรื่องของความหอมหวานเนื้อนุ่มละมุล ส่วนข้าวอัลฮัมสตูล เป็นข้าวสารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยโปรตีนและมีประโยชน์ต่อร่างกายสูง

ที่บริเวณถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นายณรงค์ ลือขจร ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสตูล และนายมูสา ยะโกะ ผู้แทน ททท.สำนักงานหาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าว "มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๗” เพื่อเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามบินกองทัพอากาศ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

(๒๐ ก.พ. ๖๐) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และวัฒนธรรมจังหวัดจาก ๑๔ จังหวัดของภาคใต้ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามบินกองทัพอากาศ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล โดยมีนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาบริจาค เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในงานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดระว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมงานวันคนพิการ ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการตัวอย่าง การเสวนาเรื่อง "คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” การจัดนิทรรศการ การแสดงของคนพิการ บริการรับลงทะเบียนจัดหางานสำหรับคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ กิจกรรมนันทนาการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference เพื่อวางแนวทางการจัดทำโครงการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปี พ. ศ. 2561 โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

(7 ก.พ.60) ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ แจ้งจังหวัดดำเนินการ โดยพิจารณาจากจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอยู่และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ, กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ, กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน, กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ

7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบญธรรม ประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขอรับบุตรบุญธรรม จังหวัดสตูล โดยมีนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ผู้แทนจาก พมจ.สตูล และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม พมจ.สตูล

วันที่ 4 กพ. 60
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
งาน สตูล จีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล (Satun Geopark Fossil Festival) ครั้งที่ 4 
 งานท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงธรณี และอุทยานธรณีสตูล สู่ อุทยานธรณีโลก โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล และนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายก อบต.ทุ่งหว้า/ผอ.อุทยานธรณีสตูล ร่วมเปิดงาน
เที่ยวชมงานได้ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

(2 ก.พ. ุ60) ที่ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสตูล โดยร่วมกันหารือติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด

27 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีพุทธ วิถีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ. ศ. 2560 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวงโดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สร้างมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

(26 มค.60)ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายมูสา ยะโกะ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู และนายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ ๑๑”

(23 มค.60) เวลา 09.30 น นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีส่วนราชการเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับชุดส่งมอบ

จังหวัดสตูลจัดแถลงข่าว...มหกรรมของดีวิถีตันหยงวันที่ 11 ถึง 12 กุมภาพันธ์นี้ที่. อบต.ตันหยงโป. พบกับความสวยงามของธรรมชาติท้องทะเล วัฒนธรรมด้านอาหารอาชีพที่น่าสนใจของชุมชนมารวมไว้ภายในงาน ห้ามพลาดนะคะ. ต่อด้วยวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร. จะน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรท่านที่ต้องการจะลงไปสัมผัสสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

(21 มค.60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวังศาลากลางจังหวัดสตูล นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสรเดช สุนทรารชุน รองว่าราชการจังหวัดสตูล MR.Patrick Mc Keever ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานนำเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก

(20 มค.60) เวลา 18.30 น.ที่ลานวัฒนธรรม หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายสรเดช สุนทรารชุน รอง ผวจ.สตูล  นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูลนายณรงค์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล  นางมะลิ ชัยจิตร รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล นายภาณุ วรวิทย์ ผอ.ททท.สำนักงานหาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าวอุทยานธรณีสตูล สู่ อุทยานธรณีโลก สตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีผู้แทนของยูเนสโก ร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

(20 ม.ค. 60)  คณะสงฆ์จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรวมพลังจิตตานุภาพของประชาชน โดยพระมหาคลี จารุวํโส รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวสตูลจำนวนมาก พร้อมใจกันสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนาอธิษฐาน น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสทรงขึ้นครองราชย์ ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สตูล

(20 ม.ค. 60) ที่วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พระมหาคลี จารุวํโส รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

(19 ม.ค. 60) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 60 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกาแบงหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เรียกประชุมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    จังหวัดสตูลได้ร่วมกันวางแผนจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างพลับพลาที่ประทับจำลอง ณ บริเวณไร่กลางสาธิต หมู่ที่ ๙ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมก่อสร้างอาคารหอเกียรติยศ ภายในบริเวณคฤหาสน์กูเด็น เพื่อให้จังหวัดสตูลมีพื้นที่เป็นการถาวรสำหรับแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน พร้อมติดตั้งรูปภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม รวมทั้งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยโซเชียลมัลติมีเดียอย่างครบวงจร 

(16 ม.ค. 60) ที่วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบผ้าไตรและบรรพชาสามเณร จำนวน ๙๙ รูป ที่เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดสตมวาร ๑๐๐ วัน โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีภาคส่วนต่างๆ และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

(13 ม.ค. 60) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานปล่อยรถบรรทุกเพื่อส่งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดสถานกาณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก สำหรับจังหวัดสตูลนั้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนี้เพียงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวสตูล แต่ในทางกลับกันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดต้องสูญเสียงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ จังหวัดสตูลจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

29 ธ.ค.59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงรณรงค์เข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 พร้อมกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

29 ธ.ค.59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดอาคารละหมาดหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัด รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่มุสลิม ได้มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ ทำละหมาด ที่สะอาดและเป็นสัดส่วน จังหวัดสตูลจึงได้จัดสรรงบประมาณของจังหวัด ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นอาคารละหมาด โดยแยกสัดส่วน ชาย หญิง ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

(๒๗ ธ.ค. ๕๙) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเสวนา "ประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างสันติสุข” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวย้ำให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสันติสุขในสังคม

 

 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสตูล กองร้อย ตชด.ที่ 436 ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว. ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 3) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิต ณ หมู่ที่ 5 บ้านสุไหงมูโส๊ะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 (20 ธ.ค.59) ที่ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร กฎหมายประมง โครงการฟื้นฟูชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านหลังการปรับเปลี่ยนเลิกการใช้เครื่องมือประมงโพงพาง ปี 2560

20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ จังหวัดสตูล ธนาคารเลือด รพ.สตูล และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต "ทำความดีตามรอยพ่อ รวมใจปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล มีผู้บริจาคโลหิตได้ 141 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 63,450 ซีซี

(24 พ.ย.59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมชลาลัย เลคเทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ตุลาคม 2559 

(24 พ.ย. 59) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรุ่นที่ 2 ของจังหวัดในการเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กำหนดเดินทางในเวลา10.00น.ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ปล่อยขบวนรถ ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล มีประชาชนทั้งหมด 750 คนจาก 7 อำเภอของจังหวัดสตูล โดยรถบัสจำนวน 16 คัน

(23พ.ย.59) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ดูจุดเชื่อมต่อการก่อสร้างสะพานสตูล-เปอร์ลิส บริเวณเกาะปูยู จังหวัดสตูล ที่เชื่อมไปยัง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย หลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ทุกฝ่ายมีความเห็นเป็นเอกฉันท์จะผลักดันการก่อสร้างสะพานสตูล-เปอร์ลิสให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงให้ประชาชนในจังหวัด

(23พ.ย.59)นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ร่วมประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล,สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) ร่วมเสนอผลงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(23พ.ย.59)นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสตูล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อประสานงานระหว่างกองทุนหมู่บ้านในระดับพื้นที่มีความรวดเร็ว และสามารถพัฒนาและฟื้นฟูให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป ซึ่งการที่ประชาชนในชนบทสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งถือเป็นเรื่องดีอย่างมาก การให้โอกาสประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ นำไปสู่การสร้างรายได้

(22พ.ย.59)นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีสตูล ครั้งที่ 4/2559 ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านธรณีวิทยา และสภาพภูมิประเทศ ,ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ,ด้านการสื่อความหมายเพื่อการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ,ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark)

(22พ.ย.59) เวลา 08.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำข้าราชการ นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่ บริเวณหอนาฬิกา ถนนบุรีวานิช เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มีการปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเมื่อเสียงนาฬิกาบอกเวลา 08.00น.ดังขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงออกถึงการทำดีด้วยใจ อีกทั้งได้ร่วมกันโบกสะบัดดวงใจสีเงินสะท้อนแสง ที่เขียนข้อความแห่งความตั้งใจทำดี เพื่อให้แสงจากดวงใจทุกดวงสะท้อนไปยังท้องฟ้า ถึงบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จากนั้นได้นำแผ่นกระดาษทำความดีรูปหัวใจดังกล่าว หย่อนใส่กล่องที่จัดเตรียมไว้ เป็นสัญลักษณ์ “ร้อยดวงใจ ทำความดี ถวายพ่อหลวง”ส่วนการทำดีด้วยกาย ก็มีการบริการสาธารณะต่างๆ เช่น รถสาธารณะให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ร่วมพิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจังหวัดสตูลได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน่วยงาน เพื่อเป็นการทำความดีด้วยกายอีกรูปแบบหนึ่ง

(14พ.ย.59) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการขอรับทุนเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกันทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ครั้งที่ 2/2559 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่ขอรับทุนเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน3 ราย เพิ่มเติมจากการคัดเลือกเกษตรกรก่อนหน้านี้ 27 ราย จากกองทุนสวัสดิการขุมชนตำบล รับทุนประกอบอาชีพเกษตรกรในระดับจังหวัด โดยเสนอไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)เพื่อเข้ารับการพิจารณาต่อไป

(14 พ.ย.59) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา ศาลากลางจ.สตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจ.สตูล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน
ประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแสดงความอาลัย การลงนามแสดงความอาลัย กล่าวแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยรองผู้ว่าราชการจ.สตูล และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน 

(12พ.ย.59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดโครงการตลาดมำบัง “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองสตูล สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการด้านอาหารจากภูมิปัญญา จัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับภาครัฐ สร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยได้มีการร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ให้ผู้เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า

(12พ.ย.59)นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เปิดงานส่งเสริมการลงทุนครั้งที่ 5 “Satun Fund Fair 2016” ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจ และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการค้าขาย การลงทุน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมรับฟัง มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อนาคตสตูล” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม พ.ศ. 2551 – 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชาชนชาวสตูลผู้เคยถวายงานและรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คราวที่พระองค์ท่านเสด็จเยือนสตูล รวมตัวกันถ่ายภาพร่วมกันหน้าบริเวณหน้ามัสยิดมำบัง อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พระองค์พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จถึง ๒ ครั้งด้วยกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้เคยถวายงานแต่ละคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์อย่างสุภาพเรียบร้อย ทุกคนมาพร้อมกับภาพที่เคยถ่ายร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อครั้งอดีต สีหน้าบ่งบอกถึงความปลาบปลื้มและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

(8 พ.ย.59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ให้แก่นายหยัน โต๊ะอุเส็น อายุ85 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล ซึ่งมีฐานะยากจน พักอาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านไม้ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ผุพังเกือบทั้งหลัง

5 พ.ย.59 นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพิธีมอบอาคารเรียนซึ่งมูลนิธิร่วมกตัญญูสร้างให้รร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อ.เมืองสตูล จ.สตูล

3 พ.ย.59 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วย ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวจังหวัดสตูล ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีแสดงความความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูปแบบ3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ศาสนาพุทธ พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระพร ศาสนาอิสลาม โต๊ะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด และนาซะ ในเขตเทศบาลทั้ง 9 แห่ง ประกอบพิธีขอดุอาร์ถวายพระพร ศาสนาคริสต์ บาทหลวงประจำโบสถ์คริสต์ในเขตเทศบาล อ่านพระคัมภีร์พระธรรมมิท ธิว ถวายพระพร จากนั้น ทุกศาสนายืนถวายอาลัย 89 วินาที และพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ออกรับบิณฑบาต

25 ต.ค.59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล ประธานการประชุมวางแผนดำเนินงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ จังหวัดละ 600 คน ต่อครั้ง ซึ่งจังหวัดสตูลมีกำหนดการเข้าเฝ้าฯรวมจำนวน 5 ครั้ง

23 ต.ค. 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายนานาประการแก่ปวงชนชาวไทย ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล

(21 ต.ค.59) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล ภายใต้การนำของนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยประชาชนชาวสตูลกว่า 10,000 คน ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชนเผ่าเซมังหรือมานิก และผู้พิการ ต่างพร้อมใจร่วมแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน 

(19 ต.ค.59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล" เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

(18ต.ค.59)นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีถนนปลอดภัยจังหวัดสตูล ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสตูล ซึ่ง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสตูล ดำเนินการจัดเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2558-2559 ทั้งประเด็นที่เป็นปัจจัยสนับสนุน , ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและรวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อดำเนินการในปี 2560 

17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ที่วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน และ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฎฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ส่วนราชการ พร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดสตูล ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4

14 ต.ค.59 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมกับ ที่ว่าอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้นทั้งประเทศ

(14 ต.ค. 59) เวลา 14.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมศพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยพสกนิกรชาวสตูลพร้อมใจสวมชุดไว้ทุกข์ ขาว-ดำ ยืนต่อแถวยาวพร้อมรอยน้ำตาที่ไหลอาบแก้ม เพื่อร่วมพิธีส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง

13 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสตูล ร่วมประชุมหารือในการประชุมรูปแบบการดำเนินกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่ายกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อระดมทุนในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัดสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

10 ตุลาคม 2559 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายอะห์หมัด บัครี บินดาโต๊ะ รองมุขมนตรี และคณะสมาชิกสภาผู้บริหารรัฐเปอร์ลิส ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมหารือเรื่องการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สตูล-เปอร์ลิส และกำหนดการของ ดโต๊ะ ศรี อัสลัน บิน มาน มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส เยือนสตูล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตลอดจนหารือเรื่องโครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตำมะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) เพื่อสานฝันเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ ฟื้นฟูการค้าขายสองฝั่งชายแดนไทย-มาเลเซียให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

09 ตุลาคม 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล พร้อมด้วยส่วนราชที่เกี่ยวข้อง ประชุม VCS กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย เนื่องจากเกิดฝนตกติดต่อกันยาวนาน

9 ตค.59  ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด” จัดโดยท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล มีหน่วยงานจากส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 

5 ตุลาคม 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล นายอำเภอเมืองสตูล รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสตูล และคณะทำงานการจัดระเบียบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล ร่วมหารือกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่น

5 ตุลาคม 2559 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.นิพล เหมสลาหมาด รอง ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.จิระวัฒน์ ผยุงธรรม รอง ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.ชัชพิสิฐ นคราวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ดำกระบี่ ผกก.สภ.ควนกาหลง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๓ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มูลค่ารวมกว่า ๓ ล้านบาท

28 ก.ย.59 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร้างนวัตกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นการตลาดของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดสตูล ภายใต้การสนับสนุนเครือข่าย SME “นวัตกรรมเชิงรุก ตลาดแพะเมืองสตูล”ที่ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล

14 ก.ย.59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดการพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด จังหวัดสตูล ณ สตารินรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายวีระชิต ช่วยมั่นคง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน และนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเยี่ยมชมสินค้าที่เข้าร่วมคัดสรรฯ ในครั้งนี้ด้วย

11 ก.ย.59 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.สตูล ที่ 1 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2559 มีผู้เข้าค่ายจากอำเภอ จำนวน 49 คน ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 จำนวน 15 วัน 14 คืน 

11 ก.ย.59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดสตูล ร่วมลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ ภายใต้คำขวัญ"สตูล สงบ สะอาด ปราศจากคอรัปชัน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

10 กันยายน 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 คครั้งที่ 5 ที่ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ ตำบลกำแพงอำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

9 ก.ย.59 ประชาชนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมใจจัดกิจกรรม ตามรอยพระบาทยาตรา ครั้งที่ 2 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต ตำบลอุใดเจริญ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

9 ก.ย.59 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่กลางสาธิต หมู่ที่ 9 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559 นำบริการของส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจออกให้บริการประชาชน

 

 

ุ6 ก.ย.59 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตวน้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ฝายคลองชลประทานดุสน หมู่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับสนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล จำนวน 1 ล้านตัวเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว 

4 ก.ย. 59 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ บริเวณจุดชมวิวปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ด้วยสโลแกน "สองน่องท่องฟอสซิล” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการปั่นจักรยาน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูลในเขตอำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง ซึ่งมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ฟอสซิล และหินในยุคต่างๆ

(2 ก.ย. 59) นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนายวีระ เกิดศิริมงคล ปลัดจังหวัดสตูล นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "ลานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีชาวเลเกาะหลีเป๊ะ” โดยร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดงานให้คงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวหลีเป๊ะ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวเลอุรักลาโว้ยให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล เบื้องต้นมีกำหนดให้มีการจัดกิจกรรรมฯ ขึ้น ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากตรงกับวันออกพรรษาและเป็นช่วงเฉลิมฉลองวันชาติของชาวจีน ประกอบกับเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมงานได้อย่างสะดวก

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ฝายคลองชลประทานดุสน

1 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม โต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 6/2559 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

(๒๙ ส.ค. ๕๙) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ที่วัดมงคลมิ่งเมือง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมงคลวรนายก เจ้าคณะจังหวัด ในฐานะเจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

28 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการ วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล โดยมี นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(25 ส.ค.59) ที่องค์การสะพานปลา(แพหลวง) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายประเพณี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 เพื่อชิงถ้วยรางวัลประทานเกียรติยศ ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล

25ส.ค.59 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ กิจกรรมการแข่งขันจักรยานนานาชาติ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 ที่ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สวท.สตูล ร่วมประชุมในฐานะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2559 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ฟอสซิลสโตรมาโตไลต์" พื้นที่ Satun Geopark โดยมี LADA chief executive officer, Tan Sri Khalid Ramli และทีมมหาวิทยาลัยมาเลเชีย และกรมทรัพยากรธรณี ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และส่วนราชการ ชุมชน ท้องถิ่นในเขต Satun Geopark ณ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

(24ส.ค.59) นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย โลกแห่งการสื่อสาร ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งเทศบาลเมืองสตูล ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จัดขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความชอบและรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่างๆ

(17ส.ค.59) นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดสตูลน่าอยู่สังคมสีเขียว ณ ห้องประชุมสตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล เพื่อตอบสนองแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง

16 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่อาคารศาลาประชาคม อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบปัจจัยดำรงชีพให้กับชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อน จากการเลิกใช้เครื่องมือโพงพาง

 

16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เรียกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหารือวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล

14 ส.ค.59 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน นายมูสา นาฮัมผลรององค์การบริหารส่วนตำบลควนสะตอ และนายมูฮัมหมัดหมาดฉุกรี เก็มเส็น รองประธานชมรมผลไม้อำเภอควนโดน ร่วมแถลงข่าวงานจำปาดะของดีเมืองสตูล ครั้งที่ 22 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน พุ่มทอง)และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนชาวสตูลพร้อมใจกันใส่ผ้าไทยสีฟ้าเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางสตูล

12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนชาวสตูล ร่วมพิธีฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางสตูล

11 สิงหาคม 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผวจ.สตูล ประธานมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ระดับประฐมวัย จำนวน 100 ใบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองขุด

 11 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. ที่ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สวท.สตูล หมู่ 6 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ“รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี”โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลากร สวท.สตูล และปชส.สตูลเข้าร่วมฯ

10 สิงหาคม 2559 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี ๖๑-๖๔ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า ๘๐ คน 

 10 สิงหาคม 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานพิธีจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดสตูล ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจัดขึ้นภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559.

 2 สิงหาคม 2559 นายสมเจตต์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลออกติดตามการดำเนินงาน ร้านค้า"ประชารัฐ สุขใจ Shop" เพื่อจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของดีของเด่น ร้านอร่อย เทศกาลงานประเพณีของจังหวัดซึ่งจังหวัดสตูลเปิดจำหน่าย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.2 แห่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น.

 

 

 

จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมค่ายก้าวใหม่ หัวใจสีชมพู ใช้หลักสูตรลูกเสือศักยภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล มีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

28 ก.ค. 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางฐิตารีย์ รัตนพิเชษฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล และข้าราชการทุกสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

28 กรกฏาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนชาวสตูล ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

27 ก.ค. 2559 (ธ.ก.ส.สตูล) จัดกิจกรรมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการออมตามนโยบายของรัฐบาล สร้างนิสัยรักการออมแก่พี่น้องประชาชน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการจับรางวัล

27 ก.ค. 2559 ที่วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ รัตนพิเชษฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวสตูลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559

21 ก.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  พร้อมทั้งกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559

19 ก.ค. 2559 เวลา 09.30 น ที่วัดดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีพระเทพคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

18 ก.ค. 2559 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เปิดงาน “มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล มาแลต๊ะ CBT สตูล ก้าวสู่การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3” ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดขึ้นในวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดสตูลกับภาคีเครือข่าย

10 ก.ค.59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน " สตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ 1437 ครั้งที่ 3

วันที่ 7 ก.ค. 2559 ที่ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับพลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล และคณะพร้อมรับฟังบรรยายสรุป การติดตามและตรวจสอบการบริหารงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากตามแนวทางประชารัฐของกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการติดตามและตวรจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)ในพื้นที่จังหวัดสตูล

  

 

(1 ก.ค.59)นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสตูล (ศจพ.จ.สตูล) ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

(1 ก.ค.59) ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งของบรรดาลูกเสือ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ลูกเสือได้ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือและร่วมกันกระทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

(30มิ.ย.59) ที่ลานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง แถลงข่าวการจัดงาน สตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮาส์ 1437 ครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น.-23.00 น. ณ บริเวณถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว

(30มิ.ย.59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 พร้อมบรรยายสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล

(24 มิ.ย.59) นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวเล ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

(23มิย.59)นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดงานรวมพลังประชารัฐเก็บขยะพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว ณ บริเวณท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมืองสตูล มีพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ประมาณ 1,000 คน

21 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ดึงเยาวชนจากโรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงูจังหวัดสตูลเข้าร่วมโครงการ 510 คน

21 มิถุนายน 2559นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสตูล เพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(จังหวัดสตูล) จำกัด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล


20 มิถุนายน 2559 นายสรเดช สุนทรารชุน รอง ผวจ.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฎิบัติการของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล


20 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายภัทร พนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมกว่า 800 คน


(20 มิ.ย.59) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.สตูล ที่ 1 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 มีผู้เข้าค่ายจากอำเภอ จำนวน 66 คน 

16 มิย.59 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบอินทผาลัมและปัจจัยในการละศีลอดให้กับตัวแทนมัสยิดต่าง ๆ ของ อ.ควนโดน คามโตรงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมจิตวิทยา ต้อนรับเดือนรอมฏอน ที่มัสยิดกลาง ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

  

 

 

13 มิ.ย 59  นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงาน เรื่องทางสาธารณะประโยชน์และการจัดระเบียบสถานที่ผูกจอดเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ม.๗ ต.หนองสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.09 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

9 มิถุนายน 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สตูล มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และเปิดป้ายอาคารละหมาด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

8 มิ.ย. 59นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินแก่หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมอภัยนุราช ๒ โรงแรมสินเกียรติ อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสตูลจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่บทบาทของ ธปท.ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ประจำปี 2559 มีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธี และปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ขบวนจักรยานปั่นไปในเส้นทางภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

5 มิถุนายน 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เปิดกิจกรรมการปั่นจักรยาน Green Tourism โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว ของกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสตูลเป็นหนึ่งในสามจังหวัดของปี 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 4 มิ.ย.59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน

3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.สตูล เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการ ปั่นจักรยานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ประจำปี 2559 โดยจะจัดในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 เป็นต้นไป มีระยะทางในการปั่น ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางปล่อยตัวจากศาลากลางจังหวัดสตูล และปั่นจักรยานไปบนเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

2 มิถุนายน 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลสตูลจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิดโครงการ “Share life, give blood” (ให้โลหิต ให้ชีวิต) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

2 มิถุนายน 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานปล่อยคาราวานถังน้ำเก็บบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 118 ใบ เพื่อแจกจ่ายไปยังอำเภอต่างๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อนำไปใช้ในความจำเป็นตามหมู่บ้านหรือหน่วยงานราชการ มัสยิด และวัด เพื่อบรรเทาภัยแล้งใช้รองรับน้ำฝนไว้ใช้ โดยทำการปล่อยคาราวานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

25 พ.ค 59 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผวจ.สตูล พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากวาตภัย 

24 พ.ค.59 ที่ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอคุตบะห์(ธรรมกถา)เชิงคุณภาพ โดยมีคอเต็บประจำมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดสตูลเข้าร่วมกว่า 200 คน

24 พ.ค 59  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ/นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้ากับหน่วยงานสังกัด ก.เกษตรและสหกรณ์ นายสมเจตน์ พร้อมกันนี้สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล 

 

23 พ.ค.2559 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเต่าโลก World turtle day 2016 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล บ้านโกตา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล สำหรับงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค.2559

  

 

 

(20 พ.ค.59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย      ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ นำข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ที่ลานพระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

(19 พ.ค.59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย      ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดงาน Grand Opening โรงภาพยนตร์ major cineplex สาขาเทสโก้โลตัส สตูล โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นโรงภาพยนตร์ระดับเวิล์ดคลาส มีโรงภาพยนตร์รองรับความสุขสำหรับชาวสตูลถึง 3 โรงภาพยนตร์ จำนวนกว่า 700 ที่นั่งพร้อมความทันสมัยฉายด้วยระบบ Digital ทุกโรง 

(19 พ.ค. 59) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย     ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมให้สัมภาษณ์สด  ในรายการข่าวเช้า NBT  ดำเนินรายการโดยคุณกรองแก้ว ชัยกฤษ และคุณปวีณา ฟักทอง   ณ จุดถ่ายทำบริเวณด้านหน้าคฤหาสน์กูเด็น อ.เมือง จ.สตูล ในประเด็นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองสตูล

(18 พ.ค 59) นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายอำเภอเมืองสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เจ้าหน้าที่ทสจ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยลิงตามโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้ลิง จังหวัดสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาลิงทำลายทรัพย์สินของราษฎรและวัด พร้อมนำต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ไปปลูก อาทิเช่นกล้วย มะม่วง ขนุน เงาะ จัดกิจกรรม ณ บริเวณเกาะโกย ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล

(16 พ.ค.59) นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ (DJ TEEN)” จังหวัดสตูล ที่ บารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดรายการวิทยุ เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิด ให้นักจัดรายการวิทยุ 

(13 พ.ค. 59) ที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ท่าแพ จ.สตูล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(7 พ.ค.59) เวลา 20.30 น. ที่บริเวณชายหาดสนามกีฬา หน้าโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ กิจกรรมเทศกาลดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม "Lipe Beach Festival" โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน 

(5 พ.ค. 59) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฏฐ์ชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน– พุ่มทอง ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานจัดกิจกรรม มหกรรมแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องเมืองสโตย ประจำปี 2559 ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

วันที่ 28 เมษายน 2559 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานกิจกรรมทำบุญเมืองสตูล ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.50 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล ประธานกล่าวต้อนรับ/ร่วมรับประทานและบรรยายสรุปข้อมูลของจังหวัดแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  

GPP สตูล

สถิติรายได้จากการท่องเทียว 2552-2557

การนับถือศาสนาชาวสตูล

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2553-2557

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556

ประชากร 31 ธันวาคม 2559

Saturday the 27th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.