• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
00.29
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
00.29
ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 83 ทุน

16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 83 ทุน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นองค์กรการกุศลภายใต้การกำกับดูแลของสภากาชาดไทย มีบทบาทช่วยเหลือสังคมในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” โดยดำเนินการขับเคลื่อน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ การดำเนินงานเกี่ยวกับ การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไป และในชุมชนพื้นที่จังหวัดสตูล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 83 ทุนๆ ละ 2,000 บาท โดยแบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนนักเรียนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล รวม 28 ทุน , 2. ทุนบุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม 15 ทุน , และ 3. ทุนบุตรสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลน ทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน แบ่งออกดังนี้ 1.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ 1 จำนวน 6 ทุน 2.สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ รวม 34 ทุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ในการศึกษา เรียนดี มีความประพฤติดี จึงผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนทุกคน และขอให้ภูมิใจที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีอาชีพที่มั่นคง เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม ขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนเก่ง คนดี ที่มีความสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ภาพกิจกรรมอื่นๆ