กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสตูล
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564