กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสตูล
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564