กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสตูล
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564