แผน 4 ปี

 


แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 


 

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล

 ปี 2561 - 2564 (ฉบัยทบทวน) ปี 2562

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน

 


 ปี 2561 - 2564 (ฉบัยทบทวน) ปี 2561

 

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน


ปี 2557 - 2560 (ฉบัยทบทวน)

   “เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน ”


ปี 2557 - 2560

    
 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของอาเซียน เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข ”


 ปี 2553 - 2556

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้ ”


 ปี 2551 - 2552
     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ”


ปี 2550 - 2551
     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน บนพื้นฐานการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”


ปี 2548 - 2549
     “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรและเมืองท่าฝั่งอันดามัน บนพื้นฐานการศึกษา การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ”


 ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล  

2561

1. การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา
3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

2560
1.การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศที่หลากหลาย ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2
.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป เพื่อเพิมมูลค่าสินค้าการเกษตร
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
4.พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงสู่อาเซียน
2558
1.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานสากล
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2557
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. การพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสุ่ประชาคมอาเซียน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใ้หยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2556 


1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน 
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

 2555 
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน 
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2554 
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน 
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2553 
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน 
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 2552 
    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
      2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาอาชีพภายใต้กลไกการตลาด
      4. พัฒนาการผลิต/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน 
      5. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      6. ส่งเสริมการตลาด
      7. พัฒนาการขนส่งและระบบโครงข่ายคมนาคม 
      8. สนับสนุนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
      9. สนับสนุนทุกภาคส่วนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      10. สร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการชุมชน
      11. การรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม 
      12. เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
      13. การสาธารณสุข/สุขภาพ/มีส่วนร่วม/ภาคี 
      14. จังหวัดสตูลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      15. การนำหลักธรรมไปสู่บุคคล/กลุ่มบุคคล
      16. สร้างวินัยและคุณธรรมนำสังคม

 

2551
      1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
      2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 
      3. พัฒนาอาชีพภายใต้กลไกการตลาด
      4. พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าเกษตร บนพื้นฐานการจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
      5. พัฒนายกระดับความสามารถในการขนส่งและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม เมืองท่าฝั่งอันดามัน 
      6. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม
      7. ขยายโอกาสและยกระดับด้านการศึกษา

 

 2550
     1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว    
      2. ปรับโครงสร้างการผลิต การเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
     3.เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้าน LOGISTIC ฝั่งตะวันตกของประเทศ
     4. สังคมที่สงบสุขและพึ่งปรารถนา
Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.