ทำเนียบเจ้าเมือง ข้าหลวง และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ลำดับ นาม                                                  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. พระยาอภัยนุราชฯ (ตนกูบิศนู) 2356 - 2358
2. พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตวนกูมูฮำหมัดอาเก็บ) 2382 - 2419
3. พระยาอภัยนุราช (ตวนกูอิสมาแอล) 2419 - 2427
4. พระยาอภัยนุราช (ตนกูอับดุลเราะห์มาน) 2427 - 2440
5. พระยาภูมินารถภักดี (กูเด็น บิน กูแมะ) 2440 - 2457
6. พระยาสมัตรัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาห์) 2457 - 2475
7. พระยาบรรหารวรพจน์ (บุญนาค คชาเดช) 23 ก.พ. 2475 - 20 เม.ย. 2476
8. พระยาอมรศักดิ์ ประสิทธิ์ (ทนงค์ บุญนาค) 20 เม.ย. 2476 -
9. พระพิชิตบัญชาการ (ทรัพย์ อินทรรัศมี) 19 ก.ค. 2476 - 21 ก.พ. 2477
10. พระพิพิธภักดี (กูมูดอ อับดุลบุตร) 2 ก.พ. 2477 - 1 ธ.ค. 2480
11. ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (อ้น เกษีพันธ์) 15 ธ.ค. 2480 - 18 เม.ย. 2482
12. หลวงจรูญบรรณกิจ (จรูญ ณ สงขลา) 19 เม.ย. 2482 - 1 พ.ค.2484
13. หลวงเรืองฤทธิ์ รักษ์ราษฎร์ (เซ่ง หัชชวนิช) 1 พ.ค. 2484 -1 เม.ย. 2487
14. นายอุดม บุณยประสพ 1 ม.ค. 2487 - 17 ก.ย. 2487
15. นายแสวง ทินทอง 5 ต.ค. 2487 - 17 ต.ค. 2489
16. นายวิเวก จันทรโรจนวงศ์ 19 ต.ค. 2489 - 14 มี.ค. 2490
17. นายทำนุก รัตนดิรก ณ ภูเก็ต 14 มี.ค. 2490 - 6 ธ.ค 2490
18. นายชาติ บุณยรัตพันธ์ 22 ธ.ค. 2490 - 3 เม.ย. 2494
19. ขุนอารีราชการัณย์ (ชิต สุมนดิษฐ์) 3 เม.ย. 2494 - 7 ส.ค. 2500
20. นายวิชาญ บรรณโศภิษฐ์ 1 ส.ค. 2500 - 1 ต.ค.. 2501
21. นายวิเวก จินทโรจนวงศ์ 1 ต.ค. 2501 - 27 ต.ค. 2506
22. นายเคลื่อน จิตรสำเริง 28 ต.ค. 2506 - 12 ก.พ. 2507
23. นายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 21 ก.พ. 2507 - 1 ก.พ. 2509
24. นายชาญ พันธ์เจริญ 2 มี.ค. 2509 - 30 ก.ย. 2514
25. นายเปรมศักดิ์ วิเชียรภักดิ์ 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2515
26. นายศุภโยค พานิชวิทย์ 1 ต.ค. 2515 - 12 ก.พ. 2518
27. นายอรุณ รุจิกัณหะ 24 ก.พ. 2518 - 1 ต.ค. 2519
28. นายอารีย์ วงศ์อารยะ 2 ต.ค. 2519 - 27 ก.ย. 2522
29.

นายอเนก โรจนไพบูลย์

1 ต.ค. 2522 - 26 เม.ย. 2524
30. ร.ต.นิสิต อัลภาชน์ 27 เม.ย. 2524 - 1 ต.ค. 2524
31. นายวิโรจน์ ราชรักษ์ 11 ต.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2526
32. นายจำเนียร ชวพงศ์ 1 ต.ค. 2526 -30 ก.ย. 2528
33. นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาค 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531
34. นายสงัด จันทร์แช่มช้อย 1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532
35. นายวิเชียร สุวัตถี 1 ต.ค. 2532 - 31 ต.ค. 2533
36.

ร้อยเอกเคียงศักดิ์ ธรรมราชรักษ์

1 พ.ย. 2533 - 30 ก.ย. 2534
37. ร้อยตรีหิรัญ ศิษฏิโกวิท 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2537
38. นายอนุชา โมกขะเวส 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539
39. นายชาติสง่า โมฬีชาติ 1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540
40. นายสรศักดิ์ สร้อยสนธิ์ 1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2543
41. นายกฤช อาทิตย์แก้ว 1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544
42. นายวิจิตร วิชัยสาร 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546
43. นายอานนท์ พรหมนารท 1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547
44. นายมานิต วัฒนเสน 1 ต.ค. 2547 - 10 พ.ย. 2549
45. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร 11 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค.2551
46. นายสยุมพร ลิ่มไทย 20 ต.ค.2551 - 15 มี.ค. 2552
47. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล 16 มี.ค..2552 - 30 ก.ย. 2553
48. นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
49. นายพิศาล ทองเลิศ 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555
50. นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ์ 19 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2557
51. นายเดชรัฐ  สิมศิริ 1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย. 2558
52

นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย

1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2561
53

 นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา

1 ต.ค. 2561-ปัจจุบัน

หมายเหตุ หากผู้เข้าชมเว็บไซต์มีภาพ ผวจ.สตูลในอดีต ขอให้ท่านส่งรูปภาพมายังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.