ข้อมูล ITA 2561
NEW...   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จังหวัดสตูล ปี 2561  Click
รายการ
ดาวน์โหลด
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ
4. กลุ่มเป้าหมาย Click
5. ขอบเขตการดำเนินงาน Click
6. กรอบแนวคิดและขอบเขต Click
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน Click
8. ขั้นตอนการดำเนินงาน Click
9. ปฏิทินและกรอบการประเมินฯ Click
10. คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ (ที่ปรึกษา) Click
11. คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ (สำนักงาน ป.ป.ช.) Click

 

แบบสำรวจเอกสารหลักฐานนเชิงประจักษ์
ดัชนี/ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
EB 1
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
 • ประกาสจังหวัดสตูล เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 • ผู้บริหารจังหวัดสตูล (Click)
 • ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดสตูล (Click)
 • โครงสร้างการบริหารงาน (Click)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ (Click)
 • ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด (Click)
 • ประวัติจังหวัดสตูล (Click)
 • เว็บไซต์จังหวัดสตูล (Click)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (Click)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Click)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561 - 2564) (Click)
 • การตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ (Click)
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สนง.คลังจังหวัดสตูล) (Click)
1.2 การมีส่วนร่วม
EB 2
(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
 • โครงสร้างการกำกับองค์การที่ดีของจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
(2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
 • คำสั่งแต่งตั้ง ก.บ.จ.สตูล (ดาวน์โหลด)
 • คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำแผนฯ (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือแจ้งอำเภอสำรวจปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นที่ (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ (ดาวน์โหลด)
 • ร่างแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับบทบทวนและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลการประชุม) (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนฯ (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือส่งแผนฯ ให้ทีมบูรณาการกลาง (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือแจ้งผลการพิจารณางบประมาณตามแผนฯ (ดาวน์โหลด)
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 3
(1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลด)
 • โครงสร้างการกำกับองค์การที่ดีของจังหวัดสตูล(ดาวน์โหลด)
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
 • โครงสร้างการกำกับองค์การที่ดีของจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
(3) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • ข้อมูลการเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง  (Click)    
(4) การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (Click)  
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 4
(1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Click)
(2) การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
 • ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (Click)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ (ดาวน์โหลด)   
(3) การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Click)
 • รายงายผลการดำเนินการตามแผนฯ (Click)
 • หนังสือจังหวัดสตูลในการกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (ดาวน์โหลด)
2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 5
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
 
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)  (ดาวน์โหลด)
 • โครงสร้างการกำกับองค์การที่ดีของจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 6
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาไทย)  (ดาวน์โหลด)
 •  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ)  (ดาวน์โหลด)
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 7
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
  • ระกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลด)
  • โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
  • คำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
  • ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลและการกำหนดประเด็นการร้องเรียน (ดาวน์โหลด)
  • คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด
  • หนังสือแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลด)
  • คณะกรมการจังหวัดกำหนดแนวทางกำกับติดตามการดำเนินที่สำคัญของจังหวัดทุกเดือน - รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล หน้าที่ 8 (ดาวน์โหลด)
  • ภาพถ่ายหน้าจอระบบรายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
  • โครงสร้างการกำกับองค์การที่ดีของจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด) 
  3. ดัชนีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน
  3.1 การรับสินบน
  EB 8
  การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือกำกับส่วนราชการให้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูล สู่เป้าหมาย “จังหวัดสตูลสะอาด” (ดาวน์โหลด) 
  • โครงสร้างการกำกับองค์การที่ดีของจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด) 
  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
  EB 9
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
  • รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
  • นโยบาย “จังหวัดสตูลสะอาด” (ดาวน์โหลด)
  • วัฒนธรรมจังหวัดสตูล (PMQA) Click
  4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB 10
  (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
  • หนังสือรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

  (2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
  4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  EB 11
  (1) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  (2) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  • หนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2  (ดาวน์โหลด)
  5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  EB 12
  (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
  ่     ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดาวน์โหลด)

  • รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
  (2) การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
  • คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จังหวัดสตูล (Click)
  Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

  bannerlek king classroom moe classroom
  banner ranghan
         
         

  หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
  เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

  . Hostgator coupons - All rights reserved.