ประวัติความเป็นมาของสำนักงานจังหวัด

ชื่อสำนักงานจังหวัดปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พุทธศักราช  ๒๔๙๕  ในส่วนที่ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด ตามมาตรา ๓๘  ได้บัญญัติให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด  ดังนี้

 •  สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด  และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
 •  ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้จัดตั้งขึ้น  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง  ทบวง  กรมนั้นๆ

แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีสำนัก งานเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการอำนวยการและประสานราชการจังหวัดตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๔๙๕ ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงานจังหวัด  จนกระทั่งพุทธศักราช  ๒๕๑๖  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๖  เห็นชอบให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๙  ต่อมาภายหลังได้ยกฐานะสำนักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา และมีภารกิจหน้าที่อยู่  ๒ ประการ  ได้แก่  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

โครงสร้างสำนักงานจังหวัด

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔มาตรา ๖๐ แบ่งส่วนราชการของจังหวัดไว้  ซึ่งได้ระบุถึงสำนักงานจังหวัดและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ด้วย  ดังนี้

                 (๑.) สำนักงานจังหวัด  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป  และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด

 

                 (๒.) ส่วนต่างๆ  ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม  ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ  มีหน้าที่ส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ


โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัดสตูล

       พระ ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. ๒๕๓๕  กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สำคัญ คือ

 •  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

       การ ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕  และพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง  กระแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สำนักงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     เพื่อการวางแผน  และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด  โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด  เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผน  กำกับ  และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด  อำนายการ  ประสาน  ปฏิบัติ  และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรสำนักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน  ประกอบด้วย

 •  ฝ่ายอำนวยการ  มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒  กลุ่ม ดังนี้
  •  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการ จังหวัด  การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัด  การเสนอแนะ  กำกับดูแล  การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ใน จังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด  และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)
  •  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงาน บุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การพัฒนาระบบราชการ  และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม  ม.๓/๑  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การพิจารณาการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ             การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติงานประสานงาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกำลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด  งานบริหารและงานเลขานุการคณะกรรกมารพัฒนาระบบ ราชการ  และยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
 •  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  มีภารกิจดังนี้
  •  ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
  •  ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  •  สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
  •  ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด
  •  ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
 •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีภารกิจดังนี้
  •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  •  จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง
  •  ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  มีภารกิจดังนี้
  •  งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
  •  งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
  •  งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  •  งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
  •  งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด
  •  งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
  •  งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
  •  งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
  •  งานการสรรหาคนดี  คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด
  •  งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
  •  งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
  •  งานส่งเสริมจริยธรรม  ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด
  •  งานการเตรียมกำลังคนใหม่

พันธกิจของสำนักงานจังหวัด

 

เนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วย งานราชการ  จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ  (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน  (Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น (Hierarchy)  ยึดกฎหมาย  และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations)  เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว  ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดตำแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทำงาน  และเลื่อนตำแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency)  และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure) 

 

สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนัก งานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ  ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

 

             ๒.๑  เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า

 

             ๒.๒  เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน

 

             ๒.๓  เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด

 

             ๒.๔  เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

 

             ๒.๕  สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ใน ฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

 

 • เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
 • เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล  ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

 •  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน
 •  กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 •  อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 •  ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.