•  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 click!
  • คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 Click
  • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจังหวัดสตูล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล
  • แบบสอบถามงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจังหวัดสตูล click!
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง click! หัวข้อ"ข่าวประกวดราา"
  • สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา , วิธีอื่นๆ

  เชือมโยงไปยังส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล

  • สำนักงานจังหวัดสตูล
  • ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
  • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
  • สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
  • สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล
  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
  • เรือนจำจังหวัดสตูล
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
  • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
  • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
  • สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
  • สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
  • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
  • สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
  • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
  • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
  • สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
  • สำนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ดมจังหวัดสตูล
  • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
  • สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

   

Wednesday the 19th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.