:: ประกาศจังหวัดสตูล

 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ถ้ำ น้ำตก ล่องแก่ง และเส้นทางเดินป่า Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับุถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561 Click New!!
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรธนะ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิลสามจังหวัด ชจต เข้าศึกษาต่อโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561 Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเนื่งอในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดสตูล Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล  Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)  Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาไทย)  Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ)  Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการจังหวัดสตูล Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศ(สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสทางราชการของหัวหน้้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล  Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา  Click

 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผลการคัดเลื่อกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง  รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิลสลาม เข้าสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 Click
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลผตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438  Click
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิลสลาม เข้าสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ) (รายชื่อ)
 • ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดสตูล เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดสตูล Click
 • จังหวัดสตูล รับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 Click
 • NEW!! ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Click
 • สัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐจังหวัดสตูล Click

 

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดระเบียบบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อย และห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด Click

 • ขอเรียนเชิยชมงานแสดงนิทรรศการภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018" Click
 • จ.สตูล กำหนดจัด "กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์ภาคใต้" ครั้งที่ 2 (Sutun Southern Bike 2018) ประจำปี 2561 Click
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ขอให้ประชาชนจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนตลอดฤดูฝนนี  Click
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กำหนดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 Click
 • การแสดงความคิดเห็นต้อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)  Click  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสุรกิจ สุขพัฒนานรากุล ฝ่ายนวัตกรรม ส่วนมาตรฐานและสถาปัตยกรรมองค์กร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โทร 0 2612 600 ต่อ 7308 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
 •  การรับสมัครสอบคัดเลือดนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาสาขา กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 Click
 • โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีขอเชิญชวนวัยรุ่นไทย อายุ 15-19 ปี บริบูรณ์ ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่8 ท้าทายให้พิสูจน์ความสามารถ ทั้งบนเวทีการแสดง และในบ้าน TO BE NUMBER ONE ตลอด 5 สัปดาห์เต็ม
Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.