ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

 

 

นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
โทรศัพท์: 0-7471-1865 โทรสาร 0-7471-1865
สป. 74117
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มือถือ : 089-2032150

ทิศทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT ของจังหวัดสตูล ประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ จังหวัดสตูล มีบุคลากรและการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พร้อมบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพเป็นสากลและมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)

๑.สร้างขีดความสามารถ บุคลากรของจังหวัดสตูล ให้สามารถประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

๒.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของทุกส่วนราชการในจังหวัด ตลอดจนพัฒนาระบบ ICT ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสากลและมีธรรมาภิบาล

.วางแผนและพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic issue)

          เพื่อให้การดำเนินงานของจังหวัดสตูลสามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้ง เป้าหมายไว้ จึงได้วางยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ   ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. พัฒนา และยกระดับบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน ICT

๒. บริหารจัดการระบบ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล

๓. สร้างเสริมโครงข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์ ICT ให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน (Information Infrastructure)

๕. นำ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

เป้าประสงค์การพัฒนา (Strategic Goal)

เป้าประสงค์การพัฒนา คือเป้าประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลลัพธ์ ผลผลิตของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑ เป้าหมายในภาพรวม

๑.เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของจังหวัดสตูล ให้สามารถประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

๒.ยกระดับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของทุกส่วนราชการในจังหวัด ตลอดจนพัฒนาระบบ ICT ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล อย่างมีประสิทธิภาพ

. ระบบโครงข่ายพื้นฐานของจังหวัดสตูลครอบคลุมทุกส่วนราชการ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความเชื่อถือได้สูง ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการใช้งานร่วมกันได้อย่างทั่วถึง เพื่อการบริการประชาชน

๒ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา และยกระดับบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน ICT

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากำลังคนในจังหวัดสตูล ให้มีความรู้ความสามารถและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และรู้เท่าทันมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม

เป้าหมาย

๑ กำลังคนด้าน ICT ของจังหวัดมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพระดับเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ๒ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนและการสร้างความเป็นเลิศของประเทศในบริบทภารกิจของจังหวัด

          ๓ บุคลากรของจังหวัดมีขีดความสามารถในการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    มีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และสามารถแสวงหาความรู้ต่างๆได้ และมีความพร้อมที่จะก้าว เข้าสู่สังคมคนรุ่นใหม่ (e-Society)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. บริหารจัดการระบบ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการและการกำกับดูแล กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดให้มีธรรมาภิบาล โดยเน้นความเป็นเอกภาพ การใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

          ๑ ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบเอื้อต่อการบริหารและการพัฒนาตามภารกิจของจังหวัด

          ๒ หน่วยงาน ICT ของจังหวัดมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

          ๓ ทรัพยากรด้าน ICT ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความคุ้มค่าและเกิดมูลค่าเพิ่มแก่ประชาชน และประเทศชาติ

          ๔ หน่วยงานราชการของจังหวัดใช้ ICT ในการบริหาร และบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. สร้างเสริมโครงข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์ ICT ให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายพื้นฐานของจังหวัดสตูลให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความเชื่อถือได้สูง ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่พอเพียงและมีคุณภาพ

เป้าหมาย

          ๑ มีระบบ ICT ของจังหวัดมีความทันสมัย รวดเร็วทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถรองรับการขยายตัวของการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของส่วนราชการในจังหวัด

          ๒ โครงข่าย ICT ของจังหวัดมีศักยภาพพัฒนาไปสู่โครงข่ายสมัยใหม่ Next Generation Network (NGN) ที่สามารถบูรณาการการใช้งานร่วมกันได้อย่างทั่วถึง

          ๓ มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีความมั่นคงปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการในจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

­ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน (Information Infrastructure)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ (e­Government) และเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ บริการของภาครัฐ (e­Government)

เป้าหมาย

          ๑ ระบบ ICT ของจังหวัดเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน

          ๒ ระบบ ICT ของจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

          ๓ ระบบ ICT ของจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ ICT ไปสู่การ บริการของภาครัฐ (e­Government)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. นำ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดใช้ ICT เพื่อสนับสนุนกาสร้างธรรมาภิบาลในบริหารและบริการ สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

          ๑ การบริการประชาชนเป็นระบบการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันสมัย ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ ทุกเวลา โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          ๒ ทุกหน่วยงานของจังหวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีช่องทางสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการดำเนินงานเชิงนโยบายและการบริการ หรือการพัฒนาระบบบริการร่วมกัน

          ๓ ระบบบริการ ICT ของจังหวัดเป็นการบูรณาการแบบ Single Window ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถให้บริการแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ เป็นต้นแบบการบริการประชาชนของประเทศที่เทียบเคียงในระดับสากล


 

Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.